Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti endrius s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti endrius s.r.o.


I. Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 1. „Zhotoviteľom“ spoločnosť endrius s.r.o., so sídlom Pod Vtáčnikom 3, 831 01 Bratislava, IČO: 47577371, DIČ: 2024027291, IČ DPH: SK2024027291, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 96190/B, všeobecná kontaktná emailová adresa: hello@endrius.com Zhotoviteľ pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo podľa týchto všeobecných obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
 2. „Objednávateľom“ osoba, ktorá so Zhotoviteľom uzavrela zmluvu o dielo podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Objednávateľ pri uzatváraní a plnení takejto zmluvy koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti;
 3. „Zmluvnými stranami“ Zhotoviteľ a Objednávateľ;
 4. „Zmluvou“ zmluva o dielo uzavretá medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, resp. Zhotoviteľom potvrdená objednávka Objednávateľa alebo Objednávateľom potvrdená ponuka Zhotoviteľa v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to aj v rámci emailovej komunikácie Zmluvných strán, ktorá odkazuje na tieto všeobecné obchodné podmienky;
 5. „dielom“ videoprezentácia, klip, animácia či iné komplexné audiovizuálne dielo vytvorené Zhotoviteľom pre Objednávateľa na základe Zmluvy;
 6. „natáčacím plánom“ záväzné pokyny Zhotoviteľa adresované Objednávateľovi pred začatím natáčania, v ktorých Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi termín a miesto natáčania, predpokladanú dobu natáčania, zoznam subdodávateľov zúčastnených na natáčaní, rozsah potrebnej súčinnosti Objednávateľa a ďalšie skutočnosti významné pre natáčanie;
 7. „pred-produkciou“ štádium prípravy vytvárania diela zahŕňajúce spracovanie scenára, resp. story- boardu, t. j. predlohy diela, a príprava produkcie zahŕňajúca najmä výber a posúdenie natáčacej lokality a ďalšiu s tým spojenú kreatívnu činnosť Zhotoviteľa;
 8. „produkciou“ štádium vytvárania diela zahŕňajúce natáčanie záberov, tvorbu animácií, nahrávanie hudby a iných audiopodkladov (napr. dabingu) a zaisťovanie ďalších prvkov, ktoré majú byť pri vytvorení diela použité;
 9. „post-produkciou“ štádium vytvárania diela po dokončení produkcie, v rámci ktorého Zhotoviteľ po zohľadnení pripomienok Objednávateľa vytvorí finálnu podobu diela.

II. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ktorej predmetom je vytvorenie diela.
 2. Otázky neupravené Zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

III. Všeobecné podmienky vytvorenia diela

 1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Objednávateľ je povinný vytvorené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 2. Objednávateľ je oprávnený navrhnúť Zhotoviteľovi zmenu parametrov diela, t. j. zmenu miesta natáčania, zmenu termínu dodania, zmenu scenára, zmenu jazykovej verzie, titulkov, animačných či iných prvkov použitých v diele či inú podobnú zmenu, ktorou sa podstatným spôsobom zmení tiež zamýšľaná podoba a obsah diela, a to kedykoľvek po uzavretí Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi, že zmena parametrov diela je možná bez toho, aby tým Zhotoviteľovi vznikli dodatočné náklady, oznámením Zhotoviteľa, že navrhovanú zmenu parametrov akceptuje, sa táto zmena považuje za prijatú a predmet Zmluvy za zmenený. Pokiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi, že zmena parametrov diela je možná iba so súčasnou zmenou ceny diela, Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi, ktorý následne potvrdí, že s navrhovanou zmenou ceny diela súhlasí, čím dochádza k zmene predmetu Zmluvy a dohodnutej ceny za dielo, alebo že s touto zmenou nesúhlasí, v dôsledku čoho k žiadnej zmene Zmluvy nedochádza. Až do doby oznámenia Objednávateľa podľa predošlej vety Zhotoviteľ nie je povinný pokračovať vo vytváraní pôvodne dohodnutého diela a nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Týmto odsekom nie je dotknuté právo Objednávateľa na pripomienkovanie diela v štádiu post-produkcie v zmysle týchto obchodných podmienok.
 3. Objednávateľ je povinný poskytovať Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, predovšetkým dodať Zhotoviteľovi podklady, ktoré majú byť pri vytvorení diela podľa dohody Zmluvných strán použité (napr. logo, vlastný hudobný podklad či vlastný dabing, design manuál, vzorový produkt atď.), sprístupniť Zhotoviteľovi svoju prevádzkareň či iné Objednávateľom užívané priestory, v ktorých má prebiehať natáčanie, bezodplatne Zhotoviteľovi poskytnúť pomôcky, bez ktorých by vstup do prevádzkarne či iných priestorov Objednávateľa nebol bezpečný a možný a pod. Po dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím primeranej súčinnosti napriek predošlému upozorneniu Zhotoviteľa, Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Nesplnenie povinností Objednávateľa podľa tohto odseku je považované za závažné porušenie Zmluvy.
 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na pozastavenie plnenia Zmluvy v prípade dôvodného podozrenia, že Objednávateľom dodané podklady, ktoré majú byť použité pri vytvorení diela, zasahujú do práv a oprávnených záujmov Zhotoviteľa a/alebo tretích osôb alebo ktorých použitie by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj vtedy, ak si Objednávateľ preukázateľne nesplnil povinnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov osôb zachytených v diele, prípadne iné zákonné povinnosti spojené s vytvorením diela, ak ich splnením nebol splnomocnený sám Zhotoviteľ. Nevhodnými podkladmi podľa predošlej vety sa rozumejú predovšetkým podklady porušujúce autorské práva či osobnostné práva, podklady vyznačujúce sa znakmi nekalosúťažného konania a podklady, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z., zákona o reklame v znení neskorších predpisov. V prípade využitia tohto práva je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa o dôvodoch pozastavenia plnenia Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje dodať náhradné podklady bez vytknutých vád, a to bezodkladne po doručení upozornenia Zhotoviteľa. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na zaplatenie dojednanej ceny za vytvorenú časť diela.
 5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, kedy to výslovne umožňuje zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ďalej kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to za podmienky, že Objednávateľ Zhotoviteľovi uhradí odstupné, ktoré činí:a. 50 % z dohodnutej ceny diela v prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy pred ukončením pred-produkcie, po ukončení pred-produkcie alebo pred ukončením produkcie,b. 90 % z dohodnutej ceny diela v prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po ukončení produkcie a pred ukončením post-produkcie.
 6. V prípade, že pri vytvorení diela majú byť použité letecké zábery, Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že letecké zábery budú vytvorené s prihliadnutím k prípadným obmedzeniam stanoveným príslušnými správnymi orgánmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä obmedzeniam vo vzťahu k letovej lokalite, výške či trase) s tým, že Zhotoviteľ je oprávnený odchýliť sa od dohodnutej predlohy diela v rozsahu takýchto obmedzení. Nakoľko použitie leteckých záberov podlieha schváleniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Objednávateľ do doby schválenia nemá právo takéto zábery pripomienkovať ani používať. Po dobu omeškania príslušných orgánov so schválením leteckého plánu a/alebo s použitím leteckých záberov Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.


IV. 
Podmienky pred-produkcie, produkcie a post-produkcie

 1. Pokiaľ predlohu diela nedodá Objednávateľ (sám alebo prostredníctvom ním určeného dodávateľa), platí že scenár, resp. story-board diela pripraví podľa svojho uváženia Zhotoviteľ, pričom dielo bude vytvorené podľa takto dodaného scenára, resp. story-boardu. Zhotoviteľ nie je viazaný následnými pripomienkami a návrhmi Objednávateľa vo vzťahu k dodanej predlohe diela, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 2. Potvrdením predlohy, podľa ktorej má byť dielo vytvorené, sa štádium pred-produkcie považuje za ukončené.
 3. V prípade, že pri vytvorení diela majú byť použité zábery z prevádzkarne alebo z iných priestorov Objednávateľa, ako aj v prípade, že pri vytvorení diela majú byť použité zábery osoby Objednávateľa, jeho zamestnancov či partnerov, resp. v prípade, kedy natáčanie vyžaduje poskytnutie akejkoľvek súčinnosti Objednávateľa, Zhotoviteľ pred zahájením natáčania pripraví natačací plán, ktorý najneskôr 48 hodín pred plánovaným začatím natáčania zašle Objednávateľovi.
 4. Ak Objednávateľ nevyjadrí voči natáčaciemu plánu žiadne pripomienky najneskôr 24 hodín pred plánovaným začatím natáčania, má sa za to, že s natáčacím plánom bol oboznámený a súhlasí s ním. Ak Objednávateľ vyjadrí voči natáčaciemu plánu pripomienky včas, natáčací plán sa považuje za schválený až po vzájomnom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Do doby schválenia natáčacieho plánu Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
 5. Ak má byť natáčanie uskutočnené v exteriéri, pričom predpokladané poveternostné podmienky v plánovaný deň natáčania sa podľa predpovede SHMÚ zmenia natoľko, že natáčanie podľa odborného posúdenia Zhotoviteľa nie je bezpečné, možné alebo účelné, Zhotoviteľ je oprávnený najneskôr v 8.00 hod. príslušného dňa natáčania jednostranne zrušiť termín natáčania, telefonicky oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi, postupom podľa predošlých odsekov určiť náhradný termín natáčania a pripraviť nový natáčací plán. Objednávateľ v takomto prípade nemá nárok na náhradu prípadných nákladov, ktoré by mu vznikli v dôsledku preloženia termínu natáčania. Ak Zhotoviteľa trvá na natáčaní aj napriek nevyhovujúcim poveternostným podmienkam a Objednávateľ požiadavke Zhotoviteľa vyhovie, Objednávateľ ponesie náklady spojené s náhradou škody na technike použitej pri natáčaní, náklady na prípadné opakovanie natáčania a ďalšie náklady s tým spojené.
 6. Objednávateľ je povinný zaistiť prípravu natáčania podľa natáčacieho plánu. Objednávateľ je ďalej povinný zaistiť, aby bol pri natáčaní prítomný aspoň 1 zástupca Objednávateľa, ktorý je v mene Objednávateľa oprávnený vyjadrovať pripomienky k natáčaniu a ktorý je zároveň povinný poskytovať Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
 7. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, že zamestnanci a externí spolupracovníci Zhotoviteľa (najmä výkonní umelci, kameramani a ďalší subdodávatelia), ktorí sa zúčastnia natáčania v priestoroch Objednávateľa, budú dostatočne odlíšiteľní od zamestnancov a spolupracovníkov Objednávateľa, predovšetkým oblečením s označením Zhotoviteľa, visačkami či menovkami.
 8. Skončením natáčania podľa natáčacieho plánu, dokončením nahrávania hudby a iných audiopodkladov (napr. dabingu) a zaistením ďalších prvkov, ktoré majú byť pri vytvorení diela použité, sa štádium produkcie považuje ukončené.
 9. V rámci post-produkcie Zhotoviteľ vytvorí predbežný návrh diela (zabezpečí hrubý strih), ktorý predloží Objednávateľovi na pripomienkovanie v nižšie uvedených termínoch, ktoré je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. Ak Objednávateľ v lehote 3 (troch) dní od predloženia predbežného návrhu diela vyjadrí k tomuto návrhu svoje pripomienky, Zhotoviteľ pripomienky Objednávateľa buď bezodkladne zapracuje alebo Objednávateľa upozorní na prípadné komplikácie spojené so zapracovaním jeho pripomienok. V prípade komplikácií spojených so zapracovaním pripomienok Objednávateľa sú Zmluvné strany povinné najneskôr do 10 (desiatich) dní od prvého predloženia predbežného návrhu diela povinné dohodnúť sa na úpravách diela, ktoré majú byť Zhotoviteľom zapracované. Pokiaľ sa Zmluvným stranám nepodarí takúto dohodu dosiahnuť včas, potom platí, že Zhotoviteľ upraví dielo podľa vlastného odborného posúdenia po zohľadnení tých pripomienok Objednávateľa, na ktorých sa Zmluvné strany zhodli. Rovnakým spôsobom môže Objednávateľ pripomienkovať aj nasledovné prvky a postupy vytvárania diela: zapracovanie animácií, colorgrading, hudobného podkladu, sprievodného komentára, dabingu a titulkov, čistý strih.
 10. Pripomienkovanie vytvárania diela a jeho jednotlivých prvkov v štádiu post-produkcie pri zachovaní dohodnutej ceny diela je možné najviac 2x (dvakrát), ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 11. Skončením pripomienkovania sa záverečná podoba diela považuje za odsúhlasenú.

V. Podmienky dodania a prevzatia diela

 1. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdá vytvorené dielo bezodkladne po tom, čo budú splnené nasledovné podmienky:
  a. Objednávateľ Zhotoviteľovi uhradí cenu diela vrátane prípadnej dodatočnej odmeny Zhotoviteľa;
  b. Povolenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vzťahu k použitiu diela obsahujúceho letecké zábery nadobudne právoplatnosť.
 2. Dielo bude Objednávateľovi odovzdané za pomoci on-line úložiska, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 3. Ak nie je Zmluvou stanovená iná kvalita, bude dielo dodané v kvalite 1920×1080, 25 fps, H.264 (Full HD).

VI. Cenové a platobné podmienky

 1. Cena za dielo je stanovená v Zmluve. Nárok Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela vzniká odsúhlasením jeho záverečnej podoby.
 2. Zmluvné strany súhlasia, že k cene diela podľa predošlého odseku bude pripočítaná dodatočná odmena Zhotoviteľa, ktorej výšku alebo spôsob určenia stanovuje vzájomne odsúhlasená cenová ponuka Zhotoviteľa, a ktorá Zhotoviteľovi prináleží za činnosť strávenú:
  a. natáčaním nad rámec stanovený potvrdeným natáčacím plánom, pokiaľ bude dodatočná práca Zhotoviteľa nad rámec tohto plánu vyvolaná osobitnými požiadavkami a okolnosťami na strane Objednávateľa, napr. v dôsledku omeškania Objednávateľa so sprístupnením prevádzkarne, v ktorej má prebiehať natáčanie, alebo v dôsledku potreby opakovaného natáčania po tom, čo Objednávateľ trval na natáčaní aj napriek upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodné poveternostné podmienky,
  b. zapracovaním ďalších pripomienok Objednávateľa k dielu v štádiu post-produkcie nad rámec stanovený v čl. IV.,
  c. dodatočnými úpravami diela po jeho riadnom odovzdaní a prevzatí Objednávateľom, ktoré budú vykonané na základe osobitných požiadaviek Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na cenu diela a dodatočnú odmenu Zhotoviteľa bezodkladne po odsúhlasení záverečnej podoby diela, teda ešte pred jeho odovzdaním a prevzatím zo strany Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať pred začatím plnenia Zmluvy úhradu zálohy vo výške 50 % ceny Diela, ktorá je splatná na základe zálohovej faktúry Zhotoviteľa vystavenej bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Do doby úhrady zálohy Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením Diela. Zhotoviteľ je oprávnený zálohu jednostranne započítať oproti riadne vyúčtovanej cene diela, oproti dodatočnej odmene Zhotoviteľa, oproti zmluvným pokutám a úrokom z omeškania, oproti nároku na odstupné ako aj oproti nákladom Zhotoviteľa účelne vynaloženým pri vytváraní diela v prípade ukončenia Zmluvy pred odsúhlasením záverečnej podoby diela. Záloha nie je úročená. Zmluvné strany sa môžu v Zmluve individuálne dohodnúť, že záloha nebude požadovaná.
 5. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutú vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na náhradu škody, ktorá by mu vznikla v dôsledku protiprávneho konania zo strany Objednávateľa.

VII. Licenčné podmienky

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že autorské práva k dielu sa riadi zákonom č. 185/2015 Z.z., autorský zákon v znení neskorších predpisov, predovšetkým ustanovením § 91, ktorý upravuje dielo na objednávku.
 2. Objednávateľ nadobúda autorské práva k dielu okamihom jeho odovzdania a prevzatia. V prípade ukončenia Zmluvy pred odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľ autorské práva k dielu nenadobúda.
 3. Po odovzdaní a prevzatí diela je Objednávateľ oprávnený použiť toto dielo iba na účel vyplývajúci zo Zmluvy, ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Týmto účelom je predovšetkým vlastná prezentácia Objednávateľa za pomoci webových stránok, obchodných prezentácií a pod. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo na iný účel len so súhlasom Zhotoviteľa.
 4. Objednávateľ súhlasí, že aj Zhotoviteľ je oprávnený bezodplatne použiť dielo alebo jeho časť za účelom prezentácie výsledkov svojej činnosti.
 5. Objednávateľ nie je oprávnený dielo meniť a upravovať bez predošlého súhlasu Zhotoviteľa.
 6. Objednávateľ môže udeliť sublicenciu na použitia diela alebo postúpiť licenciu na 3. osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Zhotoviteľa.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Zhotoviteľ týmto Objednávateľa informuje a Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ spracuje osobné údaje Objednávateľa uvedené v Zmluve a/alebo v podkladoch dodaných za účelom plnenia Zmluvy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Právnym základom, na základe ktorého Zhotoviteľ spracuje osobné údaje Objednávateľa, a to na účely riadneho plnenia Zmluvy, je samotná Zmluva. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania Zmluvy a následne po dobu povinnej archivácie Zhotoviteľom vystavených daňových dokladov, v ktorých tieto údaje môžu byť uvedené. Pri spracovaní osobných údajov Objednávateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Zhotoviteľ nemá v úmysle poskytnúť tieto osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý je subdodávateľom Zhotoviteľa alebo ktorý pre Zhotoviteľa zaisťuje spracúvanie daňových dokladov alebo správu právnych záležitostí. Objednávateľ má predovšetkým právo požadovať od Zhotoviteľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ je to v súlade s vyššie uvedeným Nariadením a Zákonom), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.
 2. Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ (v tomto článku ďalej len ako „Sprostredkovateľ“) môže pre Objednávateľa (v tomto článku ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje zamestnancov či zákazníkov Prevádzkovateľa, prípadne iných osôb, ktoré sú alebo môžu byť obsiahnuté vo vytvorenom diele (napr. osoby nachádzajúce sa v prevádzkarni Prevádzkovateľa), najmä meno a priezvisko, podobizeň a hlasový prejav (ďalej len „Osobné údaje“), Sprostredkovateľ vydáva nasledovné podmienky spracúvania Osobných údajov, ktorých prijatím zo strany Prevádzkovateľa dochádza k uzavretiu dohody o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Dohoda“) podľa ustanovenia čl. 28 ods. 3 Nariadenia v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 Zákona.
 3. Účelom spracúvania Osobných údajov je riadne vytvorenie a následné používanie diela, v ktorom môžu byť Osobné údaje obsiahnuté. Sprostredkovateľ teda pri plnení diela môže spracúvať Osobné údaje, a to aj bez doložených pokynov Prevádzkovateľa.
 4. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracovaní diela alebo súhlas dotknutej osoby, za ktorého zaistenie zodpovedá Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ zodpovedá taktiež za oboznámenie dotknutých osôb s právami a s povinne oznamovanými skutočnosťami v zmysle Zákona a Nariadenia.
 5. Predmetom spracúvania Osobných údajov na základe Dohody nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia, ibaže by si to Prevádzkovateľ vyžiadal. V takom prípade musí Prevádzkovateľ zaistiť všetky potrebné súhlasy k spracúvaniu Osobných údajov.
 6. Spracúvaním Osobných údajov v zmysle Dohody sa rozumie predovšetkým ich odovzdanie Prevádzkovateľovi, zapracovanie do diela a archivácia na nosiče údajov spolu s kópiou diela.
 7. Osobné údaje Užívateľov budú Sprostredkovateľom spracúvané po dobu, po ktorú ich Sprostredkovateľ môže využiť na účely obhajoby svojich právnych nárokov.
 8. Osobné údaje Sprostredkovateľ neodovzdá do 3. krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 9. Prevádzkovateľ je pri plnení Dohody povinný:
  a. zaistiť, aby Osobné údaje boli spracúvané vždy v súlade s Nariadením a Zákonom, aby tieto údaje boli aktuálne, presné a pravdivé, ako aj to, aby tieto údaje zodpovedali stanovenému účelu spracúvania,
  b. prijať vhodné opatrenia, aby Užívateľom poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom s využitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie a vykonal všetky oznámenia požadované Nariadením a Zákonom.
 10. Sprostredkovateľ je pri plnení Dohody povinný:
  a. nezapojiť do spracúvania Osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ súhlasí, aby Sprostredkovateľ vytvorením diela (a teda aj spracovaním Osobných údajov) poveril ďalšiu osobu, ktorá je pri spracúvaní Osobných údajov povinná zachovávať rovnaké povinnosti, ako Sprostredkovateľ,
  b. zohľadňovať povahu spracúvania Osobných údajov a byť Prevádzkovateľovi nápomocný pri plnení povinností Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti na výkon práv Užívateľov, ako aj pri plnení ďalších povinností v zmysle Nariadenia,
  c. zaistiť, aby systémy pre automatizované spracúvanie Osobných údajov používali len oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe zvláštnych užívateľských oprávnení zriadených výhradne pre tieto osoby,
  d. zaistiť, aby jeho zamestnanci a spolupracovníci spracúvali Osobné údaje výlučne za podmienok a v rozsahu stanovenom Sprostredkovateľom a zodpovedajúcom Dohodou,
  e. v odôvodnených prípadoch a na odôvodnenú písomnú žiadosť Prevádzkovateľa umožniť vykonanie diaľkového auditu alebo inšpekcie týkajúcich sa spracúvania Osobných údajov,
  f. po skončení Dohody a na žiadosť Prevádzkovateľa odovzdať Prevádzkovateľovi alebo novo poverenému sprostredkovateľovi všetky Osobné údaje spracúvané po dobu poskytovania služieb pre Prevádzkovateľ.
 11. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ strany sú pri plnení Dohody povinní:
  a. zaviesť technické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v zmysle Nariadenia, aby zaistili a boli schopné kedykoľvek doložiť, že spracúvanie Osobných údajov je vykonávané v súlade s Nariadením a Zákonom tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom a k dátovým nosičom, ktoré obsahujú tieto údaje, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k neoprávneným presunom, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k zneužitiu, a tieto opatrenia podľa potreby priebežne revidovať a aktualizovať,
  b. viesť a priebežne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle Nariadenia,
  c. riadne a včas ohlasovať prípadné porušenie zabezpečenia Osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a spolupracovať s týmto úradom v nevyhnutnom rozsahu,
  d. navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie predmetu Dohody,
  e. zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Osobných údajov, a to aj po skončení Dohody,
  f. postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami Nariadenia a Zákona, predovšetkým dodržiavať všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, plniť si svoje informačné povinnosti, neposkytovať Osobné údaje tretím osobám bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva dotknutých osôb a poskytovať si v tejto súvislosti nevyhnutnú súčinnosť.IX. Záverečné ustanovenia
 1. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si pri plnení Zmluvy a Dohody vzájomnú súčinnosť.
 2. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky písomnosti a oznámenia spojené so Zmluvou a Dohodou budú doručované na adresy Zmluvných strán (poštové či emailové) uvedené v Zmluve, a pokiaľ takéto adresy v Zmluve uvedené nie sú, potom na adresy sídla vedené v obchodnom, živnostenskom či obdobnom registri alebo evidencii. Ak sa nepodarí písomnosť doručiť, resp. ak adresát výslovne nepotvrdí prevzatie písomnosti, potom sa táto písomnosť považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní.
 3. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 263 v spojení s § 373 zákona č. 513/1991 Zb. dohodli, že zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadnú škodu nie je objektívna, ale závislá na zavinení. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že limit zodpovednosti Zhotoviteľa za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s plnením Zmluvy činí 30.000 EUR.
 4. Prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy ako i spory s touto Zmluvou súvisiace budú riešené predovšetkým mimosúdne. Pokiaľ sa takýto spor medzi Zmluvnými stranami nepodarí vyriešiť mimosúdne, bude rozhodnutý v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom ad hoc, ktorého určí žalujúca strana výberom zo zoznamu advokátov alebo usadených euroadvokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Odmena rozhodcu je splatná podaním žaloby a predstavuje 4 % z hodnoty sporu, minimálne však 200 (dvesto) EUR, pokiaľ rozhodca za týchto podmienok príjme svoju funkciu. Konanie môže byť iba písomné. V prípade nariadenia ústneho pojednávania je miestom konania sídlo rozhodcu. Strany súhlasia s možnosťou doručovania iba na ich emailové adresy, doručovanie do elektronickej schránky vylučujú. Doručovanie formou vyvesenia písomnosti na úradnej doske príslušného všeobecného súdu sa neuplatní. Úspešná strana sporu má nárok na náhradu trov konania, vrátane nákladov právneho zastúpenia.
 5. Obsah Zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch Zmluvných strán.
 6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok zverejnením ich aktualizovaného znenia na svojom webovom sídle. Pripravovanú zmenu všeobecných obchodných podmienok Zhotoviteľ oznámi Objednávateľom, s ktorými uzavrel Zmluvu na dobu neurčitú, najmenej štrnásť (14) dní predtým, než aktualizované znenie podmienok zverejní. Objednávateľ je zodpovedný za pravidelné sledovanie takýchto oznámení a následných zmien. Ak Objednávateľ po zverejnení akýchkoľvek zmien podmienok pokračuje v plnení Zmluvy na dobu neurčitú, znamená to, že tieto zmeny akceptuje. V prípade nesúhlasu má Objednávateľ právo ukončiť Zmluvu výpoveďou s výpovednou dobou, ktorej dĺžku a koniec určuje dátum účinnosti nových podmienok Zhotoviteľa s výnimkou prípadov, kedy sa zmenia identifikačné či kontaktné údaje Zhotoviteľa.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2023.

endrius s.r.o.

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti endrius s.r.o.