Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti endrius s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre dodávateľov spoločnosti endrius s.r.o.

I. Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 1. „Spoločnosťou“ spoločnosť endrius s.r.o., so sídlom Pod Vtáčnikom 3, 831 01 Bratislava, IČO: 47577371, DIČ: 2024027291, IČ DPH: SK2024027291, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 96190/B, všeobecná kontaktná mailová adresa: hello@endrius.com Spoločnosť pri uzatváraní a plnení zmlúv podľa týchto všeobecných obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti; 
 2. „Dodávateľom“ osoba, ktorá so Spoločnosťou uzavrela zmluvu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodávateľ pri uzatváraní a plnení takejto zmluvy koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti;
 3. „Zmluvnými stranami“ Spoločnosť a Dodávateľ;
 4. „Zmluvou“ zmluva  uzavretá medzi Zmluvnými stranami, resp. Dodávateľom potvrdená objednávka Spoločnosti alebo Spoločnosťou potvrdená ponuka Dodávateľa v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to aj v rámci emailovej komunikácie Zmluvných strán, ktorá odkazuje na tieto Všeobecné obchodné podmienky;
 5. „dielom“ poskytovanie služieb najmä v rámci pred-produkcie, produkcie alebo post-produkcie smerujúce k vytvoreniu rôznych audiovizuálnych diel v rámci podnikateľskej činnosti Spoločnosti, vykonané Dodávateľom pre Spoločnosť na základe Zmluvy, alebo tiež (pre účely týchto podmienok“) dodanie či zapožičanie vecí špecifikovaných zmluvou, alebo podanie umeleckého či obdobného výkonu alebo autorského diela v súvislosti s vytváraním audiovizuálnych diel Spoločnosti;
 6. „pred-produkciou“ štádium prípravy vytvárania diela zahŕňajúce spracovanie scenára, resp. story-boardu, t. j. predlohy diela, a príprava produkcie zahŕňajúca najmä výber a posúdenie natáčacej lokality a ďalšiu s tým spojenú kreatívnu činnosť;
 7. „produkciou“ štádium vytvárania diela zahŕňajúce natáčanie záberov, tvorbu animácií, nahrávanie hudby a iných audiopodkladov (napr. dabingu) a zaisťovanie ďalších prvkov, ktoré majú byť pri dodaní diela použité;
 8. „post-produkciou“ štádium vytvárania diela po dokončení produkcie, v rámci ktorého sa po zohľadnení pripomienok vytvorí finálna podoba diela.

 II. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Spoločnosti sa vzťahujú na dodávanie akýchkoľvek diel, ktoré sú pre Spoločnosť realizované Dodávateľom, ako aj na akékoľvek s tým spojené záväzkové vzťahy medzi Spoločnosťou a Dodávateľom. 
 2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmlúv uzatváraných medzi Spoločnosťou a Dodávateľom a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo v jednotlivej Zmluve písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej Zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania Zmluvných strán obsiahnuté v Zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania. 
 3. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa sa na vzájomné vzťahy Dodávateľa a Spoločnosti nepoužijú, a to ani v prípade, ak Spoločnosť prijme bez výhrad akékoľvek plnenie Dodávateľa.
 4. Otázky neupravené Zmluvou a týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

III. Všeobecné podmienky dodania diela

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a v dojednanej kvalite. Spoločnosť je povinná prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu iba za riadne a včas dodané dielo, pričom cena dohodnutá v Zmluve sa považuje za konečnú cenu a zahŕňa už akékoľvek náklady Dodávateľa spojené s dodaním diela. 
 2. Dodávateľ je povinný dodať dielo bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, kompletne, podľa vysokých štandardov kvality, spôsobom, v množstve a vyhotovení v súlade so Zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávateľ dodáva dielo podľa požiadaviek Spoločnosti, ktoré môžu byť stanovené aj pokynmi cez email. Dodávateľ je povinný poskytovať plnenie výlučne prostredníctvom kvalifikovaných osôb a certifikovaných nástrojov/prostriedkov a s ohľadom na vysoké kvalitatívne štandardy. 
 3. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti poveriť dodaním diela alebo akejkoľvek jeho časti tretiu osobu (subdodávateľa). Ak Dodávateľ poverí tretiu osobu (subdodávateľa) v súlade s týmto odsekom VOP, je Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby táto tretia osoba (subdodávateľ) spĺňala všetky podmienky týkajúce sa postavenia a činnosti vyžadované Zmluvou a/alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri poskytnutí plnenia treťou osobu zostáva Dodávateľovi zodpovednosť v zmysle Zmluvy v plnom rozsahu zachovaná.
 4. Spoločnosť je oprávnená navrhnúť Dodávateľovi zmenu parametrov dodania diela, napr. zmenu miesta či  termínu, zmenu scenára, zmenu jazykovej verzie, titulkov, animačných či iných prvkov použitých v diele či inú podobnú zmenu, ktorou sa podstatným spôsobom zmení tiež zamýšľaná podoba a obsah diela, a to kedykoľvek po uzavretí Zmluvy. Pokiaľ Dodávateľ Spoločnosti bez zbytočného odkladu neoznámi, že zmena parametrov diela nie je možná bez toho, aby tým Dodávateľovi vznikli dodatočné náklady, má sa za to, že Dodávateľ navrhovanú zmenu parametrov diela akceptuje, a táto zmena sa považuje za prijatú a predmet Zmluvy za zmenený. Pokiaľ Dodávateľ Spoločnosti oznámi, že zmena parametrov diela je možná iba so súčasnou zmenou ceny diela a Spoločnosť nepotvrdí, že s navrhovanou zmenou ceny diela súhlasí, k zmene predmetu Zmluvy nedochádza.
 5. Spoločnosť je povinná poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v rozsahu, ktorý je vzhľadom na povahu diela obvyklý, a to na výslovnú žiadosť Dodávateľa. 
 6. Všetky dokumenty, špecifikácie, podklady, predpisy a podobne, ako aj modely, predmety alebo nástroje, ktoré Spoločnosť poskytla Dodávateľovi, zostávajú vo vlastníctve Spoločnosti a musia sa jej vrátiť bezodkladne po dodaní diela, prípadne po zániku Zmluvy alebo kedykoľvek na požiadanie Spoločnosti; Dodávateľovi sa zakazuje kopírovať, ukladať do pamäti a ani iným spôsobom zabezpečovať, aby v akejkoľvek podobe zostali tieto predmety a informácie u Dodávateľa. Dodávateľ ich nesmie poskytnúť tretím osobám alebo použiť na iné účely než na plnenie právnych povinností voči Spoločnosti. Dodávateľ zároveň zodpovedá za prípadne škody na takto poskytnutých veciach, po dobu, počas ktorej sú veci v jeho dispozícii.
 7. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípadoch, kedy to výslovne umožňuje zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Dodávateľ je povinný mať počas celej doby trvania Zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu či ujmu spôsobenú výkonom svojej podnikateľskej činnosti, s výškou poistného krytia 30 000 EUR  za každú škodovú udalosť, pričom poistné plnenie bude v prípade vzniku škody či ujmy poukázané priamo Spoločnosti.
 9. Pokiaľ je v Zmluve dohodnuté miesto zhotovenia diela, je Dodávateľ povinný sa na takto určené miesto dostaviť včas (v dostatočnom predstihu), aby poskytnutie jeho služieb nespôsobilo časový sklz nadväzujúcich činností. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodržanie dohodnutého času dodania Diela je Spoločnosťou považované za podstatnú zmluvnú povinnosť a v prípade akéhokoľvek omeškania s plnením sa uvedené bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Dodávateľa. 
 10. Dodávateľ je povinný, pri akomkoľvek oneskorenom plnení vyplývajúcom zo Zmluvy, nahradiť Spoločnosti škodu; iné práva a nároky Spoločnosti tým nie sú dotknuté.
 11. Dodávateľ je bezodkladne povinný informovať Spoločnosť o akýchkoľvek udalostiach alebo okolnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy.

 IV. Osobitné podmienky dodania diela

 1. Pokiaľ predlohu diela v štádiu pred-produkcie nedodá Spoločnosť (sama alebo prostredníctvom určenej tretej osoby), platí že predlohu (napr. scenár či story-board) diela pripraví podľa svojho uváženia a najlepších odborných schopností Dodávateľ, pričom dielo bude dodané podľa takto odsúhlasenej či Dodávateľom dodanej predlohy. Dodávateľ je viazaný následnými pripomienkami a návrhmi Spoločnosti, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 2. Potvrdením predlohy, podľa ktorej má byť dielo dodané, sa štádium pred-produkcie považuje za ukončené. 
 3. Dodávateľ je povinný zaistiť, že on sám, prípadne jeho zamestnanci a externí spolupracovníci (najmä výkonní umelci, kameramani a ďalší subdodávatelia), ktorí sa zúčastnia natáčania, budú dostatočne odlíšiteľní od ostatných osôb, predovšetkým oblečením s označením Dodávateľa, visačkami či menovkami.
 4. Skončením natáčania, dokončením nahrávania hudby a iných audiopodkladov (napr. dabingu) a zaistením ďalších prvkov, ktoré majú byť pri dodaní diela použité, sa štádium produkcie považuje za ukončené.
 5. V rámci post-produkcie Dodávateľ vytvorí predbežný návrh diela (napr. zabezpečí hrubý strih), ktorý predloží Spoločnosti na pripomienkovanie v nižšie uvedených termínoch, ktoré je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. Ak Spoločnosť v lehote 10 (desiatich) dní od predloženia predbežného návrhu diela vyjadrí k tomuto návrhu svoje pripomienky, Dodávateľ pripomienky bezodkladne zapracuje. Dodávateľ je viazaný pripomienkami a návrhmi Spoločnosti, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 6. Pripomienkovanie vytvárania diela a jeho jednotlivých prvkov v štádiu post-produkcie pri zachovaní dohodnutej ceny diela nie je čo do počtu pripomienok ani do termínu ich uplatnenia limitované, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 7. Schválením zo strany klienta spoločnosti sa záverečná podoba diela považuje za odsúhlasenú. 

V. Cenové a platobné podmienky

 1. Za zmluvne dodané dielo Spoločnosť uhradí dohodnutú Cenu na základe faktúry v lehote splatnosti, ktorá je 30 dní odo dňa jej doručenia Spoločnosti. Faktúra musí obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP. Cena musí byť vyfakturovaná v mene EUR. Text faktúry musí byť zostavený tak, aby ju bolo možné riadne skontrolovať a jednoznačne porovnať s dodaným dielom. Za riadne vystavenú a doručenú faktúru sa v zmysle týchto VOP považuje faktúra, ktorá obsahuje číslo objednávky a je doručená na emailovú adresu: finance@endrius.com.V prípade, že konkrétna faktúra nie je riadne vystavená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo týmito podmienka VOP, je Spoločnosť oprávnená vrátiť Dodávateľovi konkrétnu faktúru na opravu; v takom prípade lehota na úhradu neplynie do doby doručenia novej riadne vystavenej faktúry a začne opäť plynúť až v momente doručenia riadne vystavenej faktúry. 
 2. Dodávateľ vystaví pri odovzdaní diela protokol o odovzdaní diela, ktorý Spoločnosť písomne potvrdí, pričom sa za písomné potvrdenie považuje aj potvrdenie uskutočnené elektronickými prostriedkami (napr. email). Protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 
 3. Zmluvné strany sa môžu v Zmluve dohodnúť na poskytnutí zálohy na cenu diela, a pokiaľ tak učinia, potom je táto záloha splatná na základe zálohovej faktúry Dodávateľa vystavenej po uzavretí Zmluvy. 
 4. Spoločnosť sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi cenu za vytvorenie diela bezhotovostným prevodom na bankový účet Dodávateľa uvedený v riadne vystavenej faktúre. 
 5. Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia ktorejkoľvek Zmluvy nebudú existovať dôvody, na základe ktorých by Spoločnosť mala či mohla byť ručiteľom v zmysle § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) za daňovú povinnosť Dodávateľa vzniknutú z DPH, ktorú Dodávateľ bude Spoločnosti fakturovať k Odmene, pričom pokiaľ by takéto dôvody nastali za dobu trvania Zmluvy, Dodávateľ o nich bude Spoločnosť bezodkladne informovať, a to ešte pred vystavením príslušnej faktúry. Dodávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá vždy riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Dodávateľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa Zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť. 
 6. Spoločnosť je oprávnená zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej Dodávateľom podľa Zmluvy v prípade, že Dodávateľ je v priebehu plnenia Zmluvy zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH. Spoločnosť je v takomto prípade oprávnená zadržať DPH z vystavených faktúr až do doby výzvy príslušného správcu dane na jej zaplatenie z titulu ručenia podľa zákona o DPH, alebo do doby, kým Dodávateľ preukáže výmaz zo zoznamu vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle tohto bodu zmluvy. Takto zadržanú sumu DPH je Spoločnosť je oprávnená na výzvu príslušného správcu dane, ako ručiteľ, kedykoľvek poukázať priamo príslušnému správcovi dane. 
 7. V prípade, že dôjde k pozdržaniu, prípadne neuhradeniu akýchkoľvek platieb podľa tejto zmluvy alebo ich častí z dôvodov uvedených v tomto článku, nevzniká Dodávateľovi žiadny nárok na úhradu úrokov z omeškania, penále, náhrady škody alebo akýchkoľvek ďalších sankcií voči Spoločnosti, a to ani v prípade, že by mu podobné sankcie boli vymerané správcom dane. 
 8. Ak bude Spoločnosť evidovať akékoľvek splatné pohľadávky voči Dodávateľovi, a to z akéhokoľvek titulu, vrátane náhrady škody, je oprávnený ich kedykoľvek jednostranne započítať so svojimi záväzkami voči Dodávateľovi vyplývajúcimi zo Zmluvy, a to vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné alebo sú sporné. 
 9. Dodávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Spoločnosti započítať ani postúpiť na tretiu osobu akúkoľvek svoju pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke Spoločnosti plynúcej zo Zmluvy.

 VI. Licenčné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ by Dodávateľ alebo jeho zamestnanec či subdodávateľ v rámci plnenia Zmluvy vytvoril pre Spoločnosť akýkoľvek výstup chránený právom duševného vlastníctva, potom odovzdaním takéhoto výstupu Spoločnosti dochádza k postúpeniu práva výkonu majetkových autorských práv k takémuto výstupu v prospech Spoločnosti, a pokiaľ by takéto postúpenie nebolo z objektívnych príčin možné, tak k udeleniu výhradnej, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Spoločnosti, na základe ktorej bude Spoločnosť oprávnená takýto výstup používať pre účely vyplývajúce zo Zmluvy, ako aj pre akékoľvek iné komerčné či nekomerčné účely podľa voľby Spoločnosti, a to všetkými možnými spôsobmi, pričom odplata za takéto postúpenie/udelenie licencie už je v plnom rozsahu zohľadnená v cene za dodanie diela, pričom Dodávateľ v tejto súvislosti nie je oprávnený požadovať akúkoľvek dodatočnú odmenu či náhradu. Spoločnosť je oprávnená takýto výstup upravovať podľa svojej potreby, aj bez predošlého súhlasu či autorskej korekcie zo strany Dodávateľa, a je oprávnená práva k takémuto výstupu udeliť ďalej 3. osobe (sublicencia) alebo ich úplne postúpiť. 
 2. Dodávateľ je oprávnený použiť dielo alebo jeho časť za účelom prezentácie výsledkov svojej činnosti iba za podmienky, že Spoločnosť k tomu vopred udelí písomný súhlas.

 VII. Ochrana osobných údajov 

 1. Spoločnosť týmto Dodávateľa informuje a Dodávateľ berie na vedomie, že Spoločnsoť spracuje osobné údaje Dodávateľa uvedené v Zmluve a/alebo v podkladoch dodaných za účelom plnenia Zmluvy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Právnym základom, na základe ktorého Spoločnosť spracuje osobné údaje Dodávateľa, a to na účely riadneho plnenia Zmluvy, je samotná Zmluva. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania Zmluvy a následne po dobu povinnej archivácie daňových dokladov, v ktorých tieto údaje môžu byť uvedené. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Spoločnosť nemá v úmysle poskytnúť tieto osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý je subdodávateľom Spoločnosti alebo ktorý pre Spoločnosť zaisťuje spracúvanie daňových dokladov alebo správu právnych záležitostí. Dodávateľ má predovšetkým právo požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ je to v súlade s vyššie uvedeným Nariadením a Zákonom), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.
 2. Vzhľadom na to, že Dodávateľ (v tomto článku ďalej len ako „Sprostredkovateľ“) môže pre Spoločnosť (v tomto článku ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje zamestnancov či zákazníkov Prevádzkovateľa, prípadne iných osôb, ktoré sú alebo môžu byť zapojené do dodania diela (napr. osoby nachádzajúce sa v prevádzkarni Prevádzkovateľa), najmä meno a priezvisko, podobizeň a hlasový prejav (ďalej len „Osobné údaje“), Sprostredkovateľ vydáva nasledovné podmienky spracúvania Osobných údajov, ktorých prijatím zo strany Prevádzkovateľa dochádza k uzavretiu dohody o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Dohoda“) podľa ustanovenia čl. 28 ods. 3 Nariadenia v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 Zákona.
 3. Účelom spracúvania Osobných údajov je riadne dodanie a následné používanie diela, v ktorom môžu byť Osobné údaje obsiahnuté. Sprostredkovateľ teda pri plnení diela môže spracúvať Osobné údaje, a to aj bez doložených pokynov Prevádzkovateľa.
 4. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracovaní diela alebo súhlas dotknutej osoby, za ktorého zaistenie zodpovedá Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ zodpovedá taktiež za oboznámenie dotknutých osôb s právami a s povinne oznamovanými skutočnosťami v zmysle Zákona a Nariadenia.
 5. Predmetom spracúvania Osobných údajov na základe Dohody nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia, ibaže by si to Prevádzkovateľ vyžiadal. V takom prípade musí Prevádzkovateľ zaistiť všetky potrebné súhlasy k spracúvaniu Osobných údajov.
 6. Spracúvaním Osobných údajov v zmysle Dohody sa rozumie predovšetkým ich odovzdanie Prevádzkovateľovi, zapracovanie do diela a archivácia na nosiče údajov spolu s kópiou diela.
 7. Osobné údaje  Užívateľov budú Sprostredkovateľom spracúvané po dobu, po ktorú ich Sprostredkovateľ môže využiť na účely obhajoby svojich právnych nárokov.
 8. Osobné údaje Sprostredkovateľ neodovzdá do 3. krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 9. Prevádzkovateľ je pri plnení Dohody povinný:
  1. zaistiť, aby Osobné údaje boli spracúvané vždy v súlade s Nariadením a Zákonom, aby tieto údaje boli aktuálne, presné a pravdivé, ako aj to, aby tieto údaje zodpovedali stanovenému účelu spracúvania.
 10. Sprostredkovateľ je pri plnení Dohody povinný: 
  1. nezapojiť do spracúvania Osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ súhlasí, aby Sprostredkovateľ dodaním diela (a teda aj spracovaním Osobných údajov) poveril ďalšiu osobu, ktorá je pri spracúvaní Osobných údajov povinná zachovávať rovnaké povinnosti, ako Sprostredkovateľ,
  2. zohľadňovať povahu spracúvania Osobných údajov a byť Prevádzkovateľovi nápomocný pri plnení povinností Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti na výkon práv Užívateľov, ako aj pri plnení ďalších povinností v zmysle Nariadenia,
  3. zaistiť, aby systémy pre automatizované spracúvanie Osobných údajov používali len oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe zvláštnych užívateľských oprávnení zriadených výhradne pre tieto osoby, 
  4. zaistiť, aby jeho zamestnanci a spolupracovníci spracúvali Osobné údaje výlučne za podmienok a v rozsahu stanovenom Sprostredkovateľom a zodpovedajúcom Dohodou,
  5. v odôvodnených prípadoch a na odôvodnenú písomnú žiadosť Prevádzkovateľa umožniť vykonanie diaľkového auditu alebo inšpekcie týkajúcich sa spracúvania Osobných údajov,
  6. po skončení Dohody a na žiadosť Prevádzkovateľa odovzdať Prevádzkovateľovi alebo novo poverenému sprostredkovateľovi všetky Osobné údaje spracúvané po dobu poskytovania služieb pre Prevádzkovateľ
  7. v mene a na účet Prevádzkovateľa splniť všetky informačné povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia a Zákona voči príslušným dotknutým osobám, pokiaľ už si tieto informačné povinnosti nesplnil už sám Prevádzkovateľ, pričom za riadne a včasné overenie tejto skutočnosti zodpovedá Sprostredkovateľ.
 11. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ strany sú pri plnení Dohody povinní: 
  1. zaviesť technické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v zmysle Nariadenia, aby zaistili a boli schopné kedykoľvek doložiť, že spracúvanie Osobných údajov je vykonávané v súlade s Nariadením a Zákonom tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom a k dátovým nosičom, ktoré obsahujú tieto údaje, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k neoprávneným presunom, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k zneužitiu, a tieto opatrenia podľa potreby priebežne revidovať a aktualizovať,
  2. viesť a priebežne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle Nariadenia,
  3. riadne a včas ohlasovať prípadné porušenie zabezpečenia Osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a spolupracovať s týmto úradom v nevyhnutnom rozsahu,
  4. navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie predmetu Dohody,
  5. zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Osobných údajov, a to aj po skončení Dohody,
  6. postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami Nariadenia a Zákona, predovšetkým dodržiavať všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, plniť si svoje informačné povinnosti, neposkytovať Osobné údaje tretím osobám bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva dotknutých osôb a poskytovať si v tejto súvislosti nevyhnutnú súčinnosť.

 VIII. Sankcie 

 1. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s riadnym a včasným plnením akejkoľvek povinnosti zo Zmluvy alebo týchto VOP, je Spoločnosť oprávnená požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny za dielo, a to za každý kalendárny deň omeškania. 
 2. V prípade, ak vadným plnením diela zo strany Dodávateľa, dôjde k omeškaniu so splnením zákazky/projektu Spoločnosti (napr. oneskoreným dostavením sa na miesto dodania diela, poškodenie zapožičanej techniky a pod.), je Spoločnosť oprávnená požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR.
 3. V prípade, ak vadným plnením diela zo strany Dodávateľa, dôjde k úplnej strate zákazky/projektu Spoločnosti (napr. nedostavením sa na miesto dodania diela, stratou či odcudzením zapožičanej techniky), je Spoločnosť oprávnená požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000 EUR. 
 4. Právom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody v jej plnej výške popri dojednanej zmluvnej pokute. Právo Spoločnosti na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku VOP vzniká voči Dodávateľovi okamihom omeškania Dodávateľa, pričom Dodávateľ je povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu na základe písomnej výzvy Spoločnosti na úhradu zmluvnej pokuty adresovanej Dodávateľovi.
 5. Dodávateľ týmto Spoločnosti udeľuje neodvolateľný prísľub odškodnenia pre prípad škody či ujmy spôsobenej v súvislosti s plnením Zmluvy, a to v plnom rozsahu, a Spoločnosť tento prísľub odškodnenia prijíma. 

 IX. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si pri plnení Zmluvy a Dohody vzájomnú súčinnosť.
 2. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky písomnosti a oznámenia spojené so Zmluvou a Dohodou budú doručované na adresy Zmluvných strán (poštové či emailové) uvedené v Zmluve, a pokiaľ takéto adresy v Zmluve uvedené nie sú, potom na adresy sídla vedené v obchodnom, živnostenskom či obdobnom registri alebo evidencii. Ak sa nepodarí písomnosť doručiť, resp. ak adresát výslovne nepotvrdí prevzatie písomnosti, potom sa táto písomnosť považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní.
 3. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením Zmluvy, inak plne zodpovedá za škodu, ktorá Spoločnosti porušením tejto povinnosti Dodávateľa vznikla a zároveň je povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR a v prípade, že porušením tohto záväzku bude dotknuté bankové tajomstvo 3. osoby či iné dôverné informácie 3. osoby obdobnej povahy, ktorých nadštandardnú ochranu zaisťujú príslušné právne predpisy, potom výška pokuty činí 250.000 EUR. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP počas trvania Zmluvy a po dobu 5 rokov nasledujúcich po ukončení Zmluvy.
 4. V prípade porušenia Zmluvy, ktoré by Dodávateľa oprávňovalo na odstúpenie od Zmluvy a/alebo na uplatnenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania či iného obdobného nároku, je Dodávateľ povinný na takéto porušenie písomne upozorniť Spoločnosť a poskytnúť Spoločnosti dodatočnú lehotu na splnenie príslušnej povinnosti a/alebo zaistenie nápravy, v trvaní aspoň desiatich (10) kalendárnych dní, pričom všetky dôsledky spojené s omeškaním s pnením/s porušením príslušnej zmluvy nastávajú až márnym uplynutím takejto lehoty.
 5. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 263 v spojení s § 373 zákona č. 513/1991 Zb. dohodli, že zodpovednosť Spoločnosti za prípadnú škodu vyplývajúcu z plnenia Zmluvy nie je objektívna, ale závislá na zavinení.
 6. Prípadné spory týkajúce sa uplatnenia sankcií, náhrady škody či ujmy či obdobných nárokov Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“), jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym nárokom Spoločnosti v zmysle prvej vety tohto odseku. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.
 7. Obsah Zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch Zmluvných strán.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP zverejnením ich aktualizovaného znenia na svojom webovom sídle. Pripravovanú zmenu VOP Spoločnosť oznámi Dodávateľom, s ktorými uzavrel Zmluvu na dobu neurčitú, najmenej štrnásť (14) dní predtým, než aktualizované znenie podmienok zverejní. Dodávateľ je zodpovedný za pravidelné sledovanie takýchto oznámení a následných zmien. Ak Dodávateľ po zverejnení akýchkoľvek zmien podmienok pokračuje v plnení Zmluvy na dobu neurčitú, znamená to, že tieto zmeny akceptuje. V prípade nesúhlasu má Dodávateľ právo ukončiť Zmluvu výpoveďou s výpovednou dobou, ktorej dĺžku a koniec určuje dátum účinnosti nových VOP Spoločnosti.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2021.


endrius s.r.o.

 

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti endrius s.r.o.